ทักษะที่เด็กในยุคปัจจุบันต้องมี

ทักษะที่เด็กในยุคปัจจุบันต้องมี

            สิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือการเรียนในยุคนี้มีการแข่งขันกันมากขึ้น และการแข่งขันที่เกิดขึ้นกับเด็กส่วนมากจะมาจากผู้ปกครองที่ยังมีแนวคิดว่าเด็กที่เรียนเก่งเท่านั้นถึงจะสามารถอยู่รอดในสังคมยุคปัจจุบันได้ ทั้งที่จริงแล้วการเรียนเป็นเพียงแค่กระบวนการที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและการทำงานของสมองให้สามารถทำงานได้อย่างเป็นระบบและมีระเบียบมากขึ้น แต่การเก่งเพียงอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเด็กจะประสบความสำเร็จได้ในอนาคตข้างหน้า ทว่าสิ่งที่จะทำให้เด็กสามารถอยู่รอดและประสบความสำเร็จได้ในอนาคต คือ 1. การทำงานร่วมกับผู้อื่น             คนต้องอาศัยอยู่ในสังคม ซึ่งในสังคมจะประกอบด้วยคนหลายรูปแบบ ดังนั้นหากต้องการอยู่รอดในสังคม เด็กจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะทำงานกับผู้อื่น มีการรู้จักเปิดรับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน เนื่องจากความคิดของคนคนเดียวไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนความเจริญของประเทศได้ ดังนั้นเด็กเด็กจึงควรมีทักษะในการเข้าสังคม 2. การคิดวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์             การคิดวิเคราะห์เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองให้มีการใช้มากขึ้น เมื่อมีการใช้สมองเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เซลล์สมองมีความแข็งแรงและสามารถสร้างสารสื่อประสาทได้มากขึ้น ดังนั้นเด็กควรมีมีการฝึกให้คิดและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อต่อไปในอนาคตเด็กจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ดีขึ้น โดยเฉพาะการวิเคราะห์ในเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยหาทางออกที่ดีสำหรับชีวิตในอนาคตได้ 3. การสื่อสาร             การสื่อสารมีอยู่หลายรูปแบบ ทั้งการสื่อสารทางกาย การสื่อสารทางสายตาและการสื่อสารด้านวาจา โดยเฉพาะการสื่อสารด้านวาจาหรือการพูด นับว่าเป็นการสื่อสารที่บทบาทในชีวิตประจำวันมากที่สุด เพราะหากไม่เรียนรู้ด้านการพูดที่ดี บางครั้งการพูดจะนำมาปัญหามาให้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากการพูดที่ถูกกาลเทศะนั้นจะนำมีภัยมาให้ได้ ดังนั้นเด็กทุกคนควรเรียนรู้ทักษะในการพูด […]

Read more →